Skala poziomów zaawansowania
wg dyrektyw Rady Europy

 

A1

Rozumiesz i używasz znane potoczne wyrażenia oraz bardzo proste zwroty, których celem jest zaspokojenie Twoich konkretnych potrzeb. Potrafisz przedstawić siebie i innych oraz zadać i udzielić odpowiedzi na pytania odnośnie Twojego / ich miejsca zamieszkania, znajomych oraz posiadanych rzeczy. Wchodzisz w proste współdziałania werbalne, pod warunkiem, że Twój rozmówca mówi powoli i wyraźnie oraz jest skłonny do pomocy.

Początkujący użytkownik języka

A2

Rozumiesz zdania i często używane zwroty odnoszące się do najbardziej istotnych obszarów życia (np. podstawowe informacje osobiste i rodzinne, orientacja w terenie, praca). Potrafisz się porozumieć w prostych celach wymagających bezpośredniej wymiany niezbyt skomplikowanych informacji na temat spraw codziennych i powszechnych. Potrafisz mówić w prosty sposób o swoim pochodzeniu, bliskim otoczeniu oraz o sprawach związanych z codziennymi potrzebami.

B1

Rozumiesz wyrażone jasnym językiem zasadnicze informacje na temat spraw często spotykanych w pracy, szkole, czasie wolnym itp. Radzisz sobie w większości typowych i prawdopodobnych sytuacji, które mogą zaistnieć podczas podróży w obszarze używania języka obcego. Potrafisz tworzyć proste, spójne teksty dotyczące znanych Ci tematów lub spraw będących w sferze Twoich bezpośrednich zainteresowań. Potrafisz opisać swoje doświadczenia, przygody, wydarzenia, marzenia, nadzieje oraz krótko uzasadnić swoje opinie i objaśnić swoje plany.

Niezależny użytkownik języka

B2

Potrafisz zrozumieć główne idee złożonego tekstu, dotyczącego zarówno spraw konkretnych jak i abstrakcyjnych, włącznie ze sprawami technicznymi dotyczącymi Twojej specjalizacji zawodowej. Bez wysiłku dla obu stron, potrafisz współdziałać z naturalnymi użytkownikami języka obcego w sposób regularny i spontaniczny. Potrafisz tworzyć klarowne i szczegółowe teksty odnośnie szerokiego zakresu tematów oraz wyjaśnić swój punkt widzenia na wybrany temat, podając plusy i minusy rozmaitych opcji.

C1

Rozumiesz szeroki zakres wymagających, dłuższych tekstów i w pełni rozpoznajesz ich znaczenie. Płynnie i spontanicznie potrafisz wyrazić swoje myśli i uczucia, bez wyraźnej potrzeby szukania słów i zwrotów. Potrafisz korzystać z języka obcego elastycznie i skutecznie w celach towarzyskich, naukowych i zawodowych. Potrafisz stworzyć jasny, prawidłowo skonstruowany i szczegółowy tekst o złożonej tematyce, wykazując świadome wykorzystanie wzorów organizacji języka, łączników i spójności środków.

Swobodny użytkownik języka

C2

Z łatwością rozumiesz praktycznie wszystko, co słyszysz i czytasz. Potrafisz streścić informacje uzyskane z rozmaitych źródeł języka mówionego i pisanego, spójnie rekonstruując argumenty i zestawy informacji. Potrafisz spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie wyrazić swoje myśli, wykazując niuanse znaczeniowe istniejące w złożonych sytuacjach.