Regulamin Szkoły Języka Angielskiego Global Village Kielce:

  

 I. Informacje ogólne

Szkoła Języka Angielskiego Global Village Kielce, zwana dalej Szkołą - prowadzi kursy języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zwanych dalej Słuchaczami. W ofercie znajdują się: kursy standardowe, specjalistyczne oraz przygotowujące do egzaminów Cambridge: First, Advanced; matura. Zajęcia prowadzone są zarówno dla klientów indywidualnych, jak również dla firm i instytucji.
Zajęcia odbywają się na terenie Szkoły lub w siedzibie Klienta.
 

II. Organizacja kursów

 1. Szkoła prowadzi kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w grupach uwzględniających  wiek i poziom zaawansowania Słuchaczy.
 2. W zależności od wieku i poziomu Słuchaczy, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu  po 45min (grupy dzieci w wieku od 5 do 10 lat) lub 2 razy po 90min ( dzieci powyżej 10 roku życia, młodzież oraz osoby dorosłe).
 3. Ilość osób w grupach dzieci przedszkolnych wynosi od 4 do 8, w grupach starszych od 5 do 10.
 4. Na życzenie grupy, istnieje możliwość zorganizowania kursu w innym wymiarze godzin. Prowadzimy również zajęcia indywidualne.
 5. Przyjęcie do grupy odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego, którego zadaniem jest ustalenie poziomu zaawansowania Słuchacza.
 6. Słuchacz po ukończeniu kursu i po zaliczeniu testów uzyskuje dyplom ukończenia kursu na określonym poziomie nauczania.
 7. Pełny kurs trwa dwa semestry. Semestr jesienny rozpoczyna się  w październiku i trwa do stycznia. Semestr wiosenny trwa od lutego do czerwca.
 8. W trakcie kursu wyznaczone są przerwy w nauce zgodnie z terminami przewidzianymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szkoła ma prawo do wyznaczenia dodatkowych dni wolnych, według wewnętrznego harmonogramu ustalonego na początku semestru.
 9. W czasie trwania kursu Szkoła zastrzega sobie prawo do uzupełnienia liczby Słuchaczy w grupie.

 III. Prawa i obowiązki Szkoły         

 1. Obowiązkiem Szkoły jest staranne i efektywne przeprowadzenie kursu języka angielskiego na określonym uprzednio poziomie zaawansowania, zgodnie z założeniami programowymi i w czasie wyznaczonym dla danego kursu.
 2. Szkoła ma obowiązek monitorowania postępów Słuchaczy poprzez przeprowadzanie cyklicznych testów, egzaminów próbnych oraz bieżącej oceny zadań domowych i prac pisemnych.
 3. W przypadku choroby lektora, Szkoła ma obowiązek wyznaczenia zastępstwa bądź wyznaczenia innego terminu przeprowadzenia zajęć w dogodnym dla Słuchaczy terminie.
 4. Szkoła ma obowiązek monitorowania pracy wszystkich lektorów poprzez prowadzenie hospitacji zajęć w wybranych grupach.
 5. Szkoła ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.
 6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 7. Szkoła zastrzega sobie prawo do usunięcia Słuchacza ze szkoły w przypadku rażącego naruszenia obowiązujących Regulaminów Szkoły, zachowań sprzecznych z normami współżycia społecznego lub jeśli nie wywiązuje się on z obowiązków określonych w Umowie.
 8. Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci oraz młodzież odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w drodze na zajęcia, jak również po zakończeniu zajęć.
 10. Na terenie Szkoły obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających.   

     IV. Prawa i obowiązki Słuchacza

 1. Słuchacz ma prawo do czynnego i efektywnego uczestniczenia w zajęciach, prowadzonych w sprzyjającej zdobywaniu wiedzy atmosferze.
 2. Słuchacze mają prawo do jednej godziny lekcyjnej darmowych konsultacji z lektorem w przypadku opuszczenia z ważnych przyczyn 3 spotkań z rzędu.
 3. Słuchacze mają prawo być informowani na bieżąco o postępach w nauce i ocenach uzyskiwanych z testów oraz innych zadań.
 4. Słuchacz ma prawo do oceny przebiegu szkolenia poprzez wyrażenie swoich uwag i sugestii w semestralnej, anonimowej ankiecie badającej poziom zadowolenia Słuchaczy.
 5. Słuchacze mają prawo do zgłaszania swoich uwag odnośnie formy merytorycznej kursu jak i preferowanych technik uczenia się, bezpośrednio do lektora lub do metodyka szkoły.
 6. Słuchacz po ukończeniu kursu ma prawo do kontynuacji nauki na wyższym poziomie pod warunkiem zdania testu końcowego (uzyskania minimum 60% punktów).
 7. Słuchacz za zgodą DOS i w porozumieniu z lektorem, może przenieść się do innej grupy na tym samym lub innym poziomie nauczania, w trakcie trwania semestru pod warunkiem, że w wybranej przez niego grupie jest wolne miejsce.
 8. Słuchacze zachęcani są do darmowego korzystania ze szkolnej biblioteki językowej.
 9. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania Regulaminu Zachowania Szkoły.
 10. Słuchacz ma obowiązek uiszczania opłat za kurs w wyznaczonym przez Szkołę terminie.
 11. Słuchacze indywidualni są zobowiązani do powiadamiania Szkoły o odwołaniu zajęć najpóźniej jeden dzień przed zajęciami.
 12. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu w trakcie roku szkolnego i rozwiązania zawartej umowy.  

V. Umowy i zasady płatności

 1. Wpisanie na listę uczestników kursu następuje po zakwalifikowaniu na odpowiedni poziom, podpisaniu umowy oraz uregulowaniu ustalonych opłat.

 2. Cena kursu zależy od poziomu, grupy wiekowej oraz liczby Słuchaczy z jednej rodziny.

 3. Istnieje możliwość sporządzenia pisemnego aneksu do umowy, określającego wpłaty ratalne (do 5 rat), przy czym pierwsza wpłata, w wysokości wynikającej z podziału całej sumy na liczbę rat, musi być dokonana przy zapisie.

 4. Opłaty za kursy można dokonywać przelewem na rachunek bankowy lub gotówką w sekretariacie Szkoły.

 5. Szkoła wyposaży Słuchacza w podręcznik oraz materiały pomocnicze wykorzystywane przez Szkołę w procesie dydaktycznym, przy czym koszt ww. jest odpowiednio wliczony w cenę kursu.

 6. Szkoła udostępnia nieodpłatnie Słuchaczowi:

      a) bibliotekę (zwrotna kaucja 10 zł);

      b) dostęp do Wirtualnego Sekretariatu i materiałów online;

      c) dostęp do multimedialnego kursu „Global Village Online”;

      d) dostęp do Wirtualnego Otoczenia Edukacyjnego „Moodle” GV;

      e) adres poczty elektronicznej w domenie gv.edu.pl;

      f) miejsce na serwerze Szkoły na stronę domową Słuchacza.

 

 1. Wpłacający może zrezygnować z kursu w ciągu dwóch pierwszych tygodni zajęć i uzyskać:

      -zwrot kwoty wpłaconej, pomniejszonej o kwotę należnego wynagrodzeniadla Szkoły, za dotychczas przeprowadzone zajęcia;

      -zwolnienie ze zobowiązania do wpłaty ewentualnych dalszych rat.

 

 1. Rezygnacja musi być dokonana na piśmie pod rygorem nieważności, a Słuchacz zobowiązany jest wówczas do zwrotu pobranych podręczników i materiałów w stanie nieuszkodzonym (nie zapisanym) lub wpłaty równowartości ich ceny w gotówce.

 2. Po upływie dwóch pierwszych tygodni zajęć, wypowiedzenie umowy przez Słuchacza bez ważnych powodów pociąga za sobą zobowiązanie do zapłaty Szkole wynagrodzenia za dotychczas wykonane czynności, a ponadto zwrot Szkole wydatków, które ta poczyniła celem należytego wykonania zlecenia oraz naprawienia szkody powstałej w wyniku rezygnacji (Art. 746 § 1 Kodeksu Cywilnego).

 1. Szkoła ma prawo zrezygnować z organizacji kursu lub przerwać jego realizację wówczas, gdy liczba Słuchaczy w grupie nie jest zgodna z założeniami Szkoły. W przypadku rezygnacji Szkoły z rozpoczęcia realizacji kursu, Wpłacającemu przysługuje zwrot należności w pełnej kwocie, dokonanej przez Niego wpłaty - lub w przypadku rozpoczęcia realizacji kursu, zwrot kwoty dokonanej przez Wpłacającego, pomniejszonej o kwotę należnego wynagrodzenia dla Szkoły, za dotychczas przeprowadzone zajęcia.

 1. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat, Szkoła może pobierać ustawowe odsetki.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Słuchacz lub rodzic/opiekun wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Słuchacza lub rodzica/opiekuna do celów przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Informacje przechowywane w bazie Szkoły nie będą udostępniane osobom trzecim.
 2. Wraz ze złożeniem podpisów na Umowie – niniejszy Regulamin kształtuje treść stosunku prawnego (wzajemnych praw i obowiązków), pomiędzy Słuchaczem a Szkołą.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.

Reguamin wchodzi w życie z dniem 11.04.2015r.